Гарчиг

Yb Иттербий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

                Yb                              Иттербий                                                                             мг/кг                       мг/кг

CGL 009 

Андезит 

MGL-AND

1.00

0.05*

CGL 007 

 Базальт MBL-1 1.34 0.02

CGL 011 

 Диорит MDR 2.05 0.10

CGL 008 

 Гранит MGT-1 2.36 0.10

CGL 002 

 Ховор металлт шүлтлэг боржинеОнгонит MGL-OShBO 2.38 0.13*

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 17.85 1.19

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 54.52 5.24

CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр
 
TRHB 123 27