Гарчиг

W Вольфрам

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

           W                                  Вольфрам                                                                         мг/кг                       мг/кг

CGL 008 

Гранит 

MGT-1

0.56

0.05

CGL 007 

 Базальт MBL-1 1.15 0.05

CGL 126 

 Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 88 9

CGL 120 

 Алтны холимог металлын хүдэр AXMX-1 0.01% 0.001%

CGL 011 

 Диорит MDR 266 26

CGL 112 

Вольфрам-молибдений хүдэр WMo 0.41% 0.03%