Гарчиг

∑TR2O3 Газрын ховор элементийн нийлбэр

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр                                                                 

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

       TR2O3         Газрын ховор элементийн нийлбэр                                     мг/кг                             мг/кг       

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр 

TRM-2

7.56

0.25

CGL 124

Газрын ховор элементийн хүдэр 

TRLK

8.27

0.25