Гарчиг

Tm Туллий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

            Tm                          Туллий                                                                                 мг/кг                       мг/кг

CGL 007

 Базальт 

 MBL-1

0.23

0.006

CGL 008

 Гранит 

 MGT-1

0.37

0.01