Гарчиг

Ti Таллий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

            Ti                                      Таллий                                                                           мг/кг                       мг/кг

CGL 007

 Базальт 

MBL-1

0.12

0.01

CGL 008

 Гранит 

MGT-1

1.72

0.17