Гарчиг

Th Торий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

            Th                                    Тоорий                                                                               мг/кг                      мг/кг

CGL 009

Андезит 

 MGL-AND

6.46

0.65*

CGL 007 

  Базальт  MBL-1 6.95 0.24

CGL 002 

 Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит  

MGL-OShBO 13.3 0.8*

CGL 010 

Цеолит MGL-ZEO-S 17.2 1.2*

CGL 008 

Гранит MGT-1 19.35 0.46

CGL 006 

Нефелин-сиенит LNS 61.6 7.5

CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр 

TRHB 202 13

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр 

TRM-2 217.58 40.42

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 946 51