Гарчиг

Te Теллур

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

     Te                            Теллур                                                                                            %                            %

CGL 203

 Зэсийн баяжмал 

 CuБ

0.0008

0.0003