Гарчиг

Tb Тербий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х) 

            Tb                          Тербий                                                                                 мг/кг                           мг/кг

CGL 009

Андезит 

 MGL-AND

0.49

0.03*

CGL 008 

  Гранит MGT-1 0.79 0.03

CGL 007 

  Базальт MBL-1 0.95 0.03

CGL 126 

 Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 25 4

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 54.6 14.2