Гарчиг

Ta Тантал

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар(х)

 

      Ta                 Тантал                                                                            мг/кг                       мг/кг

CGL 008

Гранит

MGT-1

2.56

0.12

CGL007 

  Базальт MBL-1 3.20 0.07

CGL 002

 Ховор металлт шүлтлэг боржин- Онгонит MGL-OShBO 46.7 2.4*

CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 123 9