Гарчиг

Sm Самарий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар (х)

          Sm                              Самарий                                                                                    мг/кг                       мг/кг

CGL 009

Андезит

MGL-AND

5.16

0.14*

CGL 008 

  Гранит MGT-1 5.54 0.15

CGL 002 

Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит MGL-OShBO 6.0 0.4*

CGL 007 

Базальт MBL-1 8.72 0.15

CGL 126 

Ховор металлт, газрын ховор элемент  TRHB 120 5

CGL 124 

Газрын ховорэлементийн хүдэр TRLK 539 62

CGL 111 

 Газрын ховорэлементийн хүдэр TRM-2 0.09% 0.03%