Гарчиг

Se Селен

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х) 

           Se                            Селен                                                                                         %                             %

CGL 203

Зэсийн баяжмал 

   CuБ

0.0077

0.0004