Гарчиг

Sc Скандий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

          Sc                               Скандий                                                                               мг/кг                       мг/кг

CGL 010 

Цеолит 

MGL-ZEO-S

3.27

0.90

CGL 008 

  Гранит MGT-1 4.36 0.20

CGL 002 

 Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит MGL-OShBO 9.2 1.4*

CGL 007 

Базальт MBL-1 10.1 0.70

CGL 009 

Андезит MGL-AND 11.8 4.0*

CGL 012 

Габбро MGR-T 12.33 1.40

CGL 014 

Базальт MBL-D 19.33 1.23

CGL 011 

 Диорит MDR 20.46 1.68

CGL 013 

Габбро MGR-N 39.66 4.71