Гарчиг

Sb Сурьма

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

         Sb                              Сурьма                                                                                   мг/кг                         мг/кг

CGL 008

Гранит 

MGT-1

0.19

0.03

CGL 007 

  Базальт MBL-1 0.28 0.04

CGL 103 

  Зэс-молибдений хүдэр CuMo 24 2

CGL 117 

 Эпитермаль гарал үүсэлтэй ЭAu-1 0.14% 0.02%

CGL 105 

 Мөнгөний хүдэр AAg-300, PC-2 0.50% 0.04%