Гарчиг

Re Рений

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

          Re                                Рений                                                                                      %                            %

CGL 202

Молибдений баяжмал 

МоБ

0.05

0.006