Гарчиг

Pr Празеодим

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

         Pr                                Празеодим                                                                              мг/кг                       мг/кг

CGL 008

Гранит 

MGT-1

7.27

0.18

CGL 007 

  Базальт MBL-1 11.90 0.24

CGL 126 

  Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр  TRHB 122 10

CGL 124 

 Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 0.23% 0.03%

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 0.28% 0.003%