Гарчиг

Nd Неодим

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х) 

               Nd                    Неодим                                                                                 мг/кг                          мг/кг

CGL 002

Ховор металлт шүлтлэг боржин- Онгонит

MGL-OShBO

15.5

0.5* 

CGL 008 

Гранит MGT-1 27.10 2.21

CGL 009 

Андезит  MGL-AND 27.2 0.80*

CGL 010 

Цеолит MGL-ZEO-S 27.3 2.2*

CGL 011 

Диорит MDR 30.48 4.22

CGL 014 

Базальт MBL-D 36.33 3.18

CGL 007 

Базальт MBL-1 46.62 1.02

CGL 126 

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 434 24

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 0.65% 0.03%

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 0.89% 0.08%