Гарчиг

Nb Ниобий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х) 

               Nb                       Ниобий                                                                         мг/кг                                     мг/кг

CGL 009

Андезит

MGL-AND

3.23

0.69*

CGL 011 

Диорит MDR 6.92 0.31

CGL 010 

Цеолит MGL-ZEO-S 14.1 2.2

CGL 008 

Гранит MGT-1 15.22 0.48

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 31 4.54

CGL 006 

Нефелин-сиенит LNS 40 0.97

CGL 007 

Базальт MBL-1 52.21 1.28

CGL 014 

Базальт MBL-D 56.50 4.94

CGL 002 

Ховор металлт шүлтлэг боржин- Онгонит MGL-OShBO 64 4*