Гарчиг

Lu Лютеций

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х)  

         Lu                     Лютеций                                                                                              мг/кг                         мг/кг

CGL 007

Базальт

MBL-1

0.19

0.01

CGL 002

Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит

MGL-OShBO

0.326

0.021*

CGL 008

Гранит

MGT-1

0.35

0.01

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRM-2

7.64

1.08