Гарчиг

Li Литий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х) 

                Li                Литий                                                                                                 мг/кг                       мг/кг

CGL 007

Базальт

MBL-1

11.08

0.55

CGL 124 

 Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 21.78 2.23

CGL 126 

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 37 6

CGL 006 

Нефелин-сиенит LNS 54 5

CGL 008 

 Гранит MGT-1 124 13.8

CGL 002 

Ховор металл шүтлэг боржин- Онгонит MGL-OShBO 1730 40*