Гарчиг

La Лантан

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар (х)

                     La                Лантан                                                                                  мг/кг                            мг/кг

CGL 002

Ховор металлт шүлтлэг боржин - Онгонит

MGL-OShBO

8.4

0.7*

CGL 011

  Диорит MDR 24.40 2.83

CGL 009 

  Андезит  MGL-AND 26.2 1.7*

CGL 008 

  Гранит MGT-1 29.59 0.57

CGL 014 

 Базальт MBL-D 35.11 2.81

CGL 010 

 Цеолит MGL-ZEO-S 37.2 1.8*

CGL 007 

Базальт MBL-1 55.99 0.94

CGL 006 

  Нефелин-сиенит LNS 163 12

CGL 126 

 Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр TRHB 434 34

CGL 111 

 Газрын ховор элементийн хүдэр  TRM-2 1.93% 0.10%

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр  TRLK 2.11% 0.11%