Гарчиг

Hg Мөнгөн ус

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(хz)

      Hg              Мөнгөн ус                                                                                  мг/кг                         мг/кг
CGL 125 
Мөнгөн усны хүдэр
Hg
         689
46
CGL 303 
Мөнгөн ус агуулсан хөрс
MS-1
0.157
0.028*
CGL 304 
Мөнгөн ус агуулсан хөрс
MS-2
1.52
0.08*
CGL 305 
Мөнгөн ус агуулсан хөрс
MS-3
2.75
0.19*