Гарчиг

H2O- Чийг

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар (х)

                 H2O             Чийг                                                                                                     %                           %
CGL 002 
Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит
MGL-OShBO
0.074
0.02*
CGL 117 
Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр
ЭАu-1
0.10
0.02
CGL119
Хромын хүдэр
XXX
0.11
0.03