Гарчиг

H2O+ Холбоот ус

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар (х)

               H2O-            Чийг                                                                                                               %                            %

CGL 002

Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит

MGL-OShBO

0.074

0.02*

CGL 117

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр

ЭAu-1

0.10

0.02

CGL 119

Хромын хүдэр

ХХХ

0.11

0.03