Гарчиг

Ge Германий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х) 

              Ge                Германий                                                                                 мг/кг                                         мг/кг
CGL 007 Базальт  MBL-1 1.29     0.10
CGL 008 Гранит  MGT-1 1.50

0.17