Гарчиг

Ga Галлий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт хязгаар (х) 

                        Ga             Галлий                                                                                   мг/кг                       мг/кг

CGL 010

Цеолит

MGL-ZEO-S

13.8

0.8*

CGL 013

Габбро

MGR-N

17.94

1.41

CGL 012

Габбро

MGR-T

18.87

1.75

CGL 011

Диорит

MDR

19.58

1.46

CGL 009

Андезит

MGL-AND

21.1

0.8*

CGL 014

Базальт

MBL-D

21.20

3.5

CGL 007

Базальт

MBL-1

22.63

0.45

CGL 008

Гранит

MGT-1

22.80

0.52

CGL 006

Нефелин-сиенит

LNS

23

0.8

CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр

TRHB

64

8