Гарчиг

F Фтор

ГТЛ-ийн Код

    АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х) 

                       F             Фтор                                                                                                           %                           %

CGL 002

Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит

MGL-OShBO

1.13

0.16*

CGL 101

Хайлуур жонш

ХЖ

34.92

0.19