Гарчиг

Cs Цезий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х)

                   Cы               Цезий                                                                                          мг/кг                          мг/кг

CGL 126

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр 

TRHB 1.05

 0.15

CGL 009 

Андезит MGL-AND 1.09 0.20*

CGL 007 

Базальт MBL-1 1.15 0.03

CGL 103 

Зэс-молибдений хүдэр CuMo 2.3 0.3

CGL 010 

Цеолит MGL-ZEO-S 4.73 0.41*

CGL 008

Гранит MGT-1 17.02

 0.49