Гарчиг

CGL-PT УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Геологийн Төв Лаборатори нь 2014 оноос эрдсийн түүхий эдийн шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй лабораториудын дунд ур чадварын сорилт (УЧС)-ыг зохион байгуулж байна. Анхны ур чадварын сорилтын хөтөлбөрийг нүүрсний дээжээр зохион байгуулсан бөгөөд цаашид бусад эрдсийн түүхий эд, үйлдвэрлэлийн материал, уул уурхай, байгаль орчны дээжүүдээр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.


Зорилго

  • MNS ISO/IEC 17025:2007 “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага” стандарт, Монгол Улсын “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хуулийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
  • Эрдсийн түүхий эдийн шинжилгээний лабораториудын шинжилгээний ажлын чанар, үнэмшлийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах


УЧС-д оролцох ач холбогдол

  • Лабораторийн шинжилгээний ажлын чанарыг үнэлэх
  • Шинжилгээний алдааг илрүүлэх, засаж сайжруулах
  • Лаборатори болон захиалагч байгууллагын хоорондох итгэлцлийг бий болгох
  • Арга аргачлал баталгаажуулах
  • Үндэсний болон олон улсын итгэмжлэлийн шалгуурыг хангах
  • Оролцогч лабораторийн нэр хүндийг өсгөх


CGL PT ур чадварын сорилтын хөтөлбөрийн онцлог

УЧС-ын хөтөлбөрийг МNS ISO/IEC 17043:2010 “Тохирлын үнэлгээ – Ур Чадварын Сорилтод тавих ерөнхий шаардлага” стандартын дагуу зохион байгуулдаг.
  • Ур чадварын үнэлгээний СТАТИСТИК БОЛОВСРУУЛАЛТ-ыг “ProLab Plus” Арга баталгаажуулах лаборатори хоорондын сорилт болон ур чадварын сорилтод зориулсан программ хангамжийг ашиглан гүйцэтгэнэ.
  • Оролцогчдын нэр, УЧС-ын үнэлгээний үр дүнгийн НУУЦЛАЛ-ыг чандлан хадгална.
4-р сар 19, 2015