Гарчиг

Ce Церий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х) 

               Ce              Церий                                                                                           мг/кг                              мг/кг

CGL 012

Габбро

MGR-T

7.90

1.11

CGL 002 

Ховор метальт шүлтлэг боржин-Онгонит MGL-OShBO 27.4 1.6

CGL 103 

Зэс молибдений хүхэр CuMo 45 6

CGL 011 

Диорит MDR 50.8 2.58

CGL 009 

Андезит MGL-AND 55.2 2

CGL 008 

Гранит MGT-1 64.38 1.36

CGL 014 

Базальт MBL-D 67.51 3.07

CGL 010 

Цеолит MGL-ZEO-S 74.8 3.0

CGL 007 

Базальт MBL-1 103 1.98

CGL 006 

Нефелин-сиенит LNS 308 15

CGL 126 

Ховор метальт,газрын ховор элэментийн хүдэр TRHB 0.10% 0.008%

CGL 124 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRLk 2.76% 0.05%

CGL 111 

Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 2.90% 0.12%