Гарчиг

Cd Кадмий

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х)  

                 Cd             Кадмий                                                                                          мг/кг                       мг/кг

CGL 104

Мөнгөний хүдэр 

AAg-150, PC-1

0.0015

0.0001

CGL 105

Мөнгөний хүдэр 

AAg-300, PC-2

0.0020

0.0001