Гарчиг

Cиликатын бүрэн шинжилгээ

Бүх төрлийн геологийн дээж болон баяжуулалтын бүтээгдэхүүнд силикатын үндсэн ислүүдийг сонгомол болон багажит шинжилгээний дараахь аргуудаар тодорхойлж байна.

Элемент

Аргын код

Шинжилгээний арга

Тодорхойлох муж, %

SiO2

Жин-02

Жин

20.0- с дээш

СФМ-03

Спектрофотометр

0.05-75.0

TiO2

СФМ-04

Спектрофотометр

0.05-20.0

Al2O3

СФМ-05

Спектрофотометр

0.05-75.0

Титр-28

Титр

1.0 –с дээш

Fe2O3

Титр-27

Титр (бихромат)

5.0 –с дээш

СФМ-06

Спектрофотометр

0.05-70.0

Титр-27

Титр

1.0- с дээш

FeO

Титр-07

Титр

0.25 –с дээш

CaO

Титр-09

Титр

0.3- с дээш

MgO

ААС-10

Атом шингээлтийн спектрометр

0.3-20.0

Титр-29

Титр

0.5 –с дээш

Na2O

АЭС-11

Дөлийн эмиссийн спектрометр

0.01-12.0

K2O

АЭС-11

Дөлийн эмиссийн спектрофотометр

0.01-12.0

P2O5

СФМ-08

Спектрофотометр

0.05-40.0

MnO

ААС-10

Атом шингээлтийн спектрофотометр

0.01-10.0

Титр-79

Титр

1.0-60.0

SO3

Жин-13

Жин

0.1 –с дээш

LOI

Жин-15

Жин

0.5- с дээш

H2O-

Жин-15

Жин

0.05- с дээш

H2O+

Жин-15

Жин

0.05- с дээш

CO2

Титр-14

Титр

0.4- с дээш