Гарчиг

Be Берилли

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт

хязгаар (х)

 

      Be             Берилли                                                                                мг/кг                              мг/кг

CGL 007

Базальт 

MBL-1

2.81

0.16

CGL 008

Гранит 

MGT-1

8.63

0.54