Гарчиг

Au Алт

ГТЛ-ийн Код

           АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан утга (CV)

Үнэмшилт  хязгаар(х) 

      Au                                     Алт                                                                                       мг/кг                       мг/кг

CGL 119

Хромын хүдэр 

ХХХ 0.03 0.02

CGL 118 

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр ЭAu-2 0.57 0.04

CGL 117

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр

ЭAu-1

0.79

0.02

CGL 123

Алт зэсийн хүдэр 

ОТХ 0.91 0.09

CGL 110 

Алтны хүдэр ЗБ-2 1.06 0.16

CGL 116 

Алтны үндсэн ордын хүдэр Б-7/3 3.28 0.19

CGL 204 

Алтны баяжуулалтын хаягдал ОБХ Аu 3.70 0.28

CGL 115 

Алтны үндсэн ордын хүдэр Б-7/2 5.92 0.21

CGL 122 

Алт холимог металлын хүдэр АХМХ-3 7.38 0.30

CGL 109 

Алт-кварцын хүдэр ЗБ-1 10.05 0.81

CGL 205 

Алтны баяжуулалтын хаягдал ЦБХ Аu 10.72 0.78

CGL 121 

Алт холимог металлын хүдэр АХМХ-2 10.92 0.45

CGL 120 

Алт холимог металлын хүдэр АХМХ-1 31.28 1.30

CGL 114 

Алтны үндсэн ордын хүдэр Б-7/1 42.26 2.49