Гарчиг

Үндсэн үйл ажиллагаа

  • Эрдсийн түүхий эдийн тоон ба хагас тоон шинжилгээ 
  • Нүүрсний шинжилгээ
  • Стандартчилсан загвар, аттестатчилсан стандартчилсан загварын /АСЗ/ үйлдвэрлэл, борлуулалт
  • Байгаль орчны судалгаа, шинжилгээ /цианид, мөнгөн ус, хүнд металл/
  • Бодисын найрлагын судалгаа
  • Ашигт малтмалын баяжигдах шинж чанарын лаборатори технологийн туршилт
  • Хүдрийн бус ашигт малтмалын фикик механикийн шинж чанарын судалгаа
  • Ажиллагсдыг мэргэшүүлэх сургалт, их дээд сургуулийн оюутны дадлага, сургалт
  • Лаборатори хоорондын гадаад хяналт, экспертиз шинжилгээ
  • Чулуун бүтээгдэхүүн, бэлэг дурсгалын зүйлийн үйлдвэрлэл