Гарчиг

Элемент

Ag Мөнгө

Ag Мөнгө

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)        Ag                            Мөнгө                                                                                   мг/кг                         ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
As Мышъяк

As Мышъяк

ГТЛ-ийн Код         АСЗ-ын нэр   АСЗ-ын    тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)           As                                 Мышъяк     ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Au Алт

Au Алт

ГТЛ-ийн Код            АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)        Au                                     Алт         ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Lu Лютеций

Lu Лютеций

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)            Lu                     Лютеций                                 ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Ba Барий

Ba Барий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)        Ba                 Барий                                   ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Be Берилли

Be Берилли

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)         Be             Берилли                                                                                мг/кг                             ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
MgO Магнийн исэл

MgO Магнийн исэл

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)        MgO                      Магнийн исэл                            ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Bi Висмут

Bi Висмут

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)        Bi                          Висмут                            ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
CO2 Нүүрстөрөгч

CO2 Нүүрстөрөгч

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар(∆х) C Нүүрстөрөгч мг/кг мг/кг CGL 004 Бал чулуу ЗБЧ 13.38 0.67 CGL 003 Бал чулуу БЖБЧ 14.43 0.64

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
CaO Кальцийн исэл

CaO Кальцийн исэл

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)             CaO              Кальцийн исэл                              ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Cd Кадмий

Cd Кадмий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)                    Cd             Кадмий                            ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Ce Церий

Ce Церий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)                 Ce              Церий                             ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
CO2 Нүүрстөрөгчийн исэл

CO2 Нүүрстөрөгчийн исэл

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)                  СО2            Нүүрстөрөгчийн исэл                           ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Co Кобальт

Co Кобальт

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар (∆х)                         Со       Кобальт                                                                             мг/кг                        мг/кг CGL 008 Гранит MGT-1 2.71 0.10 CGL 124 Газрын ховор элементийн хүдэр ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Cr Хром

Cr Хром

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)                   Cr                 Хром                                                                                      мг/кг                     ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Cs Цезий

Cs Цезий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)                    Cы               Цезий                       ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Cu Зэс

Cu Зэс

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)                     Cu          Зэс                             ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Dy Диспрозий

Dy Диспрозий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар (∆х)                     Dy           Диспрозий                                 ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Er Эрбий

Er Эрбий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)                        Er              Эрбий                   ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Eu Европий

Eu Европий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар (∆х)                    Eu                   Европий                 ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
F Фтор

F Фтор

ГТЛ-ийн Код     АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)                         F             Фтор                 ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Fe2O3/нийт/ Төмрийн гуравч исэл

Fe2O3/нийт/ Төмрийн гуравч исэл

ГТЛ-ийн Код   АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)     Fe2O3нийт                Төмрийн гуравч исэл                             ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Fe2O3 Төмрийн гуравч исэл

Fe2O3 Төмрийн гуравч исэл

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)      Fe2O3                      Төмрийн гуравч исэл                           ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
FeO Төмрийн дутуу исэл

FeO Төмрийн дутуу исэл

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)               FeO              Төмрийн дутуу исэл                           ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Ga Галлий

Ga Галлий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)                          Ga             Галлий                             ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Gd Гадолиний

Gd Гадолиний

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)                   Gd               Гадолиний                                   ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Ge Германий

Ge Германий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)                Ge                Германий                           ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Hf Гафний

Hf Гафний

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)                 Hf              Гафний                                         ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Hg Мөнгөн ус

Hg Мөнгөн ус

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆хz)       Hg              Мөнгөн ус                                   ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Ho Гольмий

Ho Гольмий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар(∆х)                    Ho             Гольмий                  мг/кг                                 мг/кг CGL 007 Базальт MBL-1 0.78 0.02 CGL 008 Гранит MGT-1 0.85 0.03 CGL 124 Газрын ховор ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
H2O- Чийг

H2O- Чийг

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар (∆х)                  H2O             Чийг                         ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
H2O+ Холбоот ус

H2O+ Холбоот ус

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар (∆х)                H2O-            Чийг                             ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
K2O Калийн исэл

K2O Калийн исэл

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар (∆х)                 K2O                  Калийн исэл                   ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
La Лантан

La Лантан

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар (∆х)                      La                Лантан                       ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Li Литий

Li Литий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)                  Li                Литий                           ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
LoI Шатаалтын хорогдол

LoI Шатаалтын хорогдол

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)                  LoI            Шатаалтын хорогдол                                   ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
MnO Марганецийн исэл

MnO Марганецийн исэл

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)              MnO              Марганецийн исэл                                ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Mo Молибден

Mo Молибден

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)                 Мо                           Молибден                 ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Na2O Натрийн исэл

Na2O Натрийн исэл

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)             Na2O             Натрийн исэл                                 ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Nb Ниобий

Nb Ниобий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)                 Nb                       Ниобий                     ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Nd Неодим

Nd Неодим

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)                 Nd                    Неодим                       ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Ni Никель

Ni Никель

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)              Ni                        Никель                       ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Pb Хар тугалга

Pb Хар тугалга

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)           Pb                          Хар тугалга                   ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
P2O5 Фосфорын тавч исэл

P2O5 Фосфорын тавч исэл

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)        P2O5                          Фосфорын тавч исэл                     ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Pr Празеодим

Pr Празеодим

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)          Pr                                Празеодим                 ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Rb Рубидий

Rb Рубидий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)         Rb                              Рубидий                   ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Re Рений

Re Рений

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)           Re                                Рений              ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
SO3 Хүхрийн ангидрид

SO3 Хүхрийн ангидрид

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)         SO3                         Хүхрийн ангидрид                     ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Sb Сурьма

Sb Сурьма

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)          Sb                              Сурьма                   ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Sc Скандий

Sc Скандий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)           Sc                               Скандий               ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Se Селен

Se Селен

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)             Se                            Селен                    ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
SiO2 Цахиурын исэл

SiO2 Цахиурын исэл

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)             SiO2                                 Цахиурын исэл        ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Sm Самарий

Sm Самарий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт  хязгаар (∆х)           Sm                              Самарий                 ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Sn Цагаан тугалга

Sn Цагаан тугалга

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)           Sn                                Цагаан тугалга             ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Sr Стронций

Sr Стронций

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)             Sr                                  Стронций           ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Ta Тантал

Ta Тантал

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар(∆х)         Ta                 Тантал                                   ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Tb Тербий

Tb Тербий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)              Tb                          Тербий                     ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Te Теллур

Te Теллур

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)             Тe                            Теллур                    ...

Дэлгэрэнгүй 2012.12.04
Th Торий

Th Торий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)             Th                                    Тоорий         ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
TiO2 Титаны исэл

TiO2 Титаны исэл

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)            TiO2                           Титаны исэл                 ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
∑TR2O3 Газрын ховор элементийн нийлбэр

∑TR2O3 Газрын ховор элементийн нийлбэр

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х) ∑TR2O3 Газрын ховор элементийн нийлбэр мг/кг мг/кг CGL 111 Газрын ховор элементийн хүдэр TRM-2 7.56 0.25 CGL 124 Газрын ховор элементийн хүдэр TRLK 8.27 0.25

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Ti Таллий

Ti Таллий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)             Ti                                      Таллий      ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Tm Туллий

Tm Туллий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)             Tm                          Туллий                  ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
V Ванадий

V Ванадий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)             V                                Ванадий             ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
W Вольфрам

W Вольфрам

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)            W                                  Вольфрам             ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Y Иттрий

Y Иттрий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)                    Y                 Иттрий                     ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Yb Иттербий

Yb Иттербий

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)                 Yb                              Иттербий           ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Zn Цайр

Zn Цайр

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)            Zn                                Цайр               ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10
Zr Циркони

Zr Циркони

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Аттестатчилсан утга (CV) Үнэмшилт хязгаар (∆х)               Zr                       Циркони                     ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.10