Гарчиг

Үнэт металлын шинжилгээ

Платин, палладины шинжилгээ

Шинжлэх дээжийн төрөл: Бүх төрлийн чулуулаг, хүдэр, баяжмал, хөрс.

АРГЫН КОД

ЭЛЕМЕНТ

АРГЫН НЭР

ДЭЭЖИЙН ЖИН

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, МГ/КГ

ПШ-AAС

Pt

Пробир-ААС

(графит зуух)

30 г

0.015 – 0.1

ПШ-AAС

Pd

Пробир-ААС

(графит зуух)

30 г

0.003 - 0.02

ПШ-AAС

Pd

Пробир-ААС

(дөлийн)

30 г

1.0 - 8.0

Алтны шинжилгээ

Шинжлэх дээжийн төрөл: Бүх төрлийн чулуулаг, хүдэр, баяжмал, хөрс, металл алт.

АРГЫН КОД

ЭЛЕМЕНТ

АРГЫН НЭР

ДЭЭЖИЙН ЖИН

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, МГ/КГ

ПШ-AAС

Au

Пробирын шинжилгээ болон ААС

30 г

0.03 - 14.0

ПШ-жин

Au

Алт тодорхойлох пробир жингийн арга

30 г

14.0 –с дээш

ПШ

Au

Шигшүүр+ пробир

30 г

0.03 – с дээш

ПШ-жин

Au сорьц

Алтны сорьц тогтоох пробир-жингийн арга

200 мг

AAС-Au

Au

Алт тодорхойлох атом шингээлтийн спектрометрийн арга

20 г

0.1 – 8.0Мөнгөний шинжилгээ

Шинжлэх дээжийн төрөл: бүх төрлийн чулуулаг, хүдэр, баяжмал, хөрс.

АРГЫН КОД

ЭЛЕМЕНТ

АРГЫН НЭР

ДЭЭЖИЙН ЖИН

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, МГ/КГ

AAС-10

Ag

Хаан дарсны задаргаа- AAС

10 г

1.0 - 200

ПШ-жин

Ag

Пробирын шинжилгээ –Жин

30 г

10.0 – с дээш