Гарчиг

Силикатын бүрэн шинжилгээ

Cиликатын бүрэн шинжилгээ

Бүх төрлийн геологийн дээж болон баяжуулалтын бүтээгдэхүүнд силикатын үндсэн ислүүдийг сонгомол болон багажит шинжилгээний дараахь аргуудаар тодорхойлж байна.

Элемент

Аргын код

Шинжилгээний арга

Тодорхойлох муж, %

SiO2

Жин-02

Жин

20.0- с дээш

СФМ-03

Спектрофотометр

0.05-75.0

TiO2

СФМ-04

Спектрофотометр

0.05-20.0

Al2O3

СФМ-05

Спектрофотометр

0.05-75.0

Титр-28

Титр

1.0 –с дээш

Fe2O3

Титр-27

Титр (бихромат)

5.0 –с дээш

СФМ-06

Спектрофотометр

0.05-70.0

Титр-27

Титр

1.0- с дээш

FeO

Титр-07

Титр

0.25 –с дээш

CaO

Титр-09

Титр

0.3- с дээш

MgO

ААС-10

Атом шингээлтийн спектрометр

0.3-20.0

Титр-29

Титр

0.5 –с дээш

Na2O

АЭС-11

Дөлийн эмиссийн спектрометр

0.01-12.0

K2O

АЭС-11

Дөлийн эмиссийн спектрофотометр

0.01-12.0

P2O5

СФМ-08

Спектрофотометр

0.05-40.0

MnO

ААС-10

Атом шингээлтийн спектрофотометр

0.01-10.0

Титр-79

Титр

1.0-60.0

SO3

Жин-13

Жин

0.1 –с дээш

LOI

Жин-15

Жин

0.5- с дээш

H2O-

Жин-15

Жин

0.05- с дээш

H2O+

Жин-15

Жин

0.05- с дээш

CO2

Титр-14

Титр

0.4- с дээш