Гарчиг

Бусад шинжилгээ

Хайлуур жоншны шинжилгээ

АРГЫН КОД

ТОДОРХОЙЛОХ ЭЛЕМЕНТ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, %

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ

Титр-21

CaF2

Титрметр

1.0 - дээш

Хайлуур жонш

Титр-22

CaCO3

Титрметр

0.2-дээш

СфМ-23

SiO2

Спектрофотометр

0.05 – 20

Жин-02

SiO2

Жин

20.0 – дээш

СфМ-08

P

Спектрофотометр

0.05 – 1.0

Жин-13

S

Жин

0.1 – дээш

Давсны шинжилгээ

ҮЗҮҮЛЭЛТ

АРГА

АРГЫН КОД

ТОДОРХОЙЛОХ ДООД ХЯЗГААР, МГ/Л

Ca2+

Эзлэхүүн

Titr -91

0.5

Mg2+

Эзлэхүүн

Titr -92

0.5

Na+

АES

АES -99

0.05

K+

АES

АES -100

0.05

Cl-

Эзлэхүүн

Titr -77*

5.0

SO42-

Жин

Grav -101

20.0

CO32-

Эзлэхүүн

Titr -93

1.0

HCO3-

Эзлэхүүн

Titr -94

1.0

Усанд үл уусах үлдэгдэл

Эзлэхүүн

Titr

0.1

H2O-

Жин

Grav -15*

0.05

Гипсийн шинжилгээ

ЭЛЕМЕНТ НЭГДЭЛ

АРГА

АРГЫН КОД

ТОДОРХОЙЛОХ МУЖ, %

CaO

Эзлэхүүн

Titr -09*

0.3- 65.0

SO3

Жин

Grav -13*

0.1 - 50.0

H2O+

Жин

Grav -15*

0.05- 30.0

CaSO4*2H2O

Тооцоо

0.5- 100.0