Гарчиг

Шинжилгээний аргууд

Өнгөт ховор металлын шинжилгээ

Бүх төрлийн хүдэр, баяжмалын дээжинд өнгөт, ховор металлыг хүснэгтэнд дурьдсан химийн сонгомол аргуудаар тодорхойлоход тохиромжтой.

АРГЫН КОД

ЭЛЕМЕНТ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА

ТОДОРХОЙЛОХ МУЖ, %

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ОБЬЕКТ

Титр-35

Cu

Хүчлийн задаргаа + титр

5.0-40.0

Зэсийн хүдэр, баяжмал

Титр-36

Zn

Хүчлийн задаргаа + титр

5.0 – 60.0

Полиметаллын хүдэр болон цайрын хүдэр, баяжмал

Титр-37

Pb

Хүчлийн задаргаа + титр

5.0-80.0

Полиметаллын хүдэр болон хартугалганы хүдэр, баяжмал

Титр-40

Sn

Натрийн хэт исэлтэй хайлуулах + титр

0.10- с дээш

Цагаантугалганы хүдэр, баяжмал

СФМ-18

W

Шүлттэй хайлуулах+ спектрофотометр

0.05-2.0

Чулуулаг болон вольфрамын хүдэр

Жин-44

W

Хүчлийн задаргаа, шүлттэй хайлуулах + жин, спектрофотометр

0.5 – с дээш

Вольфрамын хүдэр баяжмал

СФМ-19

Mo

Шүлттэй хайлуулах+ спектрофотометр

0.005-1.0

Чулуулаг болон молибдений хүдэр

Жин-39

Mo

Хүчлийн задаргаа, шүлттэй хайлуулах + жин, спектрофотометр

1.0-60.0

Молибдений баяжмал

СФМ-20

Cr

Натрийн хэт исэлтэй хайлуулах + спектрофотометр

0.005-3.0

Чулуулаг, хүдэр

Титр-34

Cr

Хүчлийн задаргаа+титр

3.0 – с дээш

Хромит болон хромын баяжмал

СФМ-42

Ta

Задаргаа +Спектрофотометр

0.001-1.0

Чулуулаг, хүдэр

Nb

0.003-3.0

СФМ-47

Zr

Хайлуулалт + спектрофотометр

0.01-1.0

Эрдсийн түүхий эд

СФМ-31

As

Хүчлийн задаргаа +Спектрофотометр

0.02-1.0

Бүх төрлийн чулуулаг, төмрийн хүдэр, полиметаллын хүдэр

СФМ-46

Th

Спектрофотометр

0.005-1.0

Чулуулаг, хүдэр

Жин-43

Газрын ховор элементийн нийлбэр (ГХЭ)

Жин

1.0 – с дээш

Эрдсийн түүхий эд, баяжуулалтын бүтээгдэхүүн

СФМ-43

Спектрофотометр

0.02-3.0

Эрдсийн түүхий эд, баяжуулалтын бүтээгдэхүүн

Cиликатын бүрэн шинжилгээ

Бүх төрлийн геологийн дээж болон баяжуулалтын бүтээгдэхүүнд силикатын үндсэн ислүүдийг сонгомол болон багажит шинжилгээний дараахь аргуудаар тодорхойлж байна.

Элемент

Аргын код

Шинжилгээний арга

Тодорхойлох муж, %

SiO2

Жин-02

Жин

20.0- с дээш

СФМ-03

Спектрофотометр

0.05-75.0

TiO2

СФМ-04

Спектрофотометр

0.05-20.0

Al2O3

СФМ-05

Спектрофотометр

0.05-75.0

Титр-28

Титр

1.0 –с дээш

Fe2O3

Титр-27

Титр (бихромат)

5.0 –с дээш

СФМ-06

Спектрофотометр

0.05-70.0

Титр-27

Титр

1.0- с дээш

FeO

Титр-07

Титр

0.25 –с дээш

CaO

Титр-09

Титр

0.3- с дээш

MgO

ААС-10

Атом шингээлтийн спектрометр

0.3-20.0

Титр-29

Титр

0.5 –с дээш

Na2O

АЭС-11

Дөлийн эмиссийн спектрометр

0.01-12.0

K2O

АЭС-11

Дөлийн эмиссийн спектрофотометр

0.01-12.0

P2O5

СФМ-08

Спектрофотометр

0.05-40.0

MnO

ААС-10

Атом шингээлтийн спектрофотометр

0.01-10.0

Титр-79

Титр

1.0-60.0

SO3

Жин-13

Жин

0.1 –с дээш

LOI

Жин-15

Жин

0.5- с дээш

H2O-

Жин-15

Жин

0.05- с дээш

H2O+

Жин-15

Жин

0.05- с дээш

CO2

Титр-14

Титр

0.4- с дээш

Атом шингээлтийн спектрометр

Атом шингээлтийн спектрометр нь графитан зуух, автомат дээжлэгч зэрэг тусгай зориулалтын хэрэгслүүдтэй, хөндий катодтой лампын оролцоотойгоор 180-900 нм долгионы уртын мужид ppb-ppm-ийн түвшинд 20 гаруй элементийг дараалан бүртгэх замаар тодорхойлно.

АРГЫН КОД

ЭЛЕМЕНТ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, %

ААС-10

Cu

Хаан дарсны задаргаа (задгай систем)- AAС

0.001-10.0

Zn

0.001 - 20.0

Pb

0.005 - 10.0

Ni

0.005-10.0

Co

0.005-10.0

Sb

0.005-10.0

Cd

0.005-10.0

Bi

Азотын хүчил + Давсны хүчлийн задаргаа-AAС

0.005-10.0

As

Атом шингээлтийн спектрометр (Гидрид систем)

0.01-1.0

Hg

Атом шингээлтийн спектрометр (Гидрид систем)

0.8 мг/кг – 0.5

АЭС-26

Li

Хайлуур хүчил + Хүхрийн хүчил + АЭС

0.005-1.0

Rb

0.005-0.5

Cs

0.005-2.0

Платин, палладины шинжилгээ

Шинжлэх дээжийн төрөл: Бүх төрлийн чулуулаг, хүдэр, баяжмал, хөрс.

АРГЫН КОД

ЭЛЕМЕНТ

АРГЫН НЭР

ДЭЭЖИЙН ЖИН

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, МГ/КГ

ПШ-AAС

Pt

Пробир-ААС

(графит зуух)

30 г

0.015 – 0.1

ПШ-AAС

Pd

Пробир-ААС

(графит зуух)

30 г

0.003 - 0.02

ПШ-AAС

Pd

Пробир-ААС

(дөлийн)

30 г

1.0 - 8.0

Алтны шинжилгээ

Шинжлэх дээжийн төрөл: Бүх төрлийн чулуулаг, хүдэр, баяжмал, хөрс, металл алт.

АРГЫН КОД

ЭЛЕМЕНТ

АРГЫН НЭР

ДЭЭЖИЙН ЖИН

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, МГ/КГ

ПШ-AAС

Au

Пробирын шинжилгээ болон ААС

30 г

0.03 - 14.0

ПШ-жин

Au

Алт тодорхойлох пробир жингийн арга

30 г

14.0 –с дээш

ПШ

Au

Шигшүүр+ пробир

30 г

0.03 – с дээш

ПШ-жин

Au сорьц

Алтны сорьц тогтоох пробир-жингийн арга

200 мг

AAС-Au

Au

Алт тодорхойлох атом шингээлтийн спектрометрийн арга

20 г

0.1 – 8.0Мөнгөний шинжилгээ

Шинжлэх дээжийн төрөл: бүх төрлийн чулуулаг, хүдэр, баяжмал, хөрс.

АРГЫН КОД

ЭЛЕМЕНТ

АРГЫН НЭР

ДЭЭЖИЙН ЖИН

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, МГ/КГ

AAС-10

Ag

Хаан дарсны задаргаа- AAС

10 г

1.0 - 200

ПШ-жин

Ag

Пробирын шинжилгээ –Жин

30 г

10.0 – с дээш

Усны макро элементийн шинжилгээ

Ундны болон үйлдвэрийн хаягдал усанд дараахь үзүүлэлтийг тодорхойлно.

Шинжилгээний аргын код

Тодорхойлох элемент

Шинжилгээний арга

Тодорхойлох хязгаар, мг/л

Титр-91

Ca++

Титрметр

0.5

ICP-25

ICP-OES

0.01

Titr-92

Mg++

Титрметр

0.5

ICP-25

ICP-OES

0.01

ICP-25

Na+

ICP-OES

0.01

ICP-25

K+

ICP-OES

0.01

Титр-77

Cl-

Титрметр

5.0

Жин-101

SO42-

Жин

6.0

Титр-93

CO3-2

Титрметр

1.5

Титр-94

HCO3-

Титрметр

3.0

СфМ-95

NO3-

Спектрофотометр

0.01

СфМ-96

NO2-

Спектрофотометр

0.01

СфМ-97

NH4+

Фотометр

0.01

СфМ-107

F-

Спектрофотометр

0.05

СфМ-98

H2SiO3

Фотометр

0.05

УсШ-102

pH

Усны чанар шалгагч ph метр

0.5

УсШ-104

Цахилгаан дамжуулах чанар

Усны чанар шалгагч

1.0 µ/s

Жин-103

Хуурай үлдэгдэл

Жин

0.1

Хатуулаг

Тооцоо

0.5

Титр-105

Исэлдэх чанар

Титрметр

0.1

УсШ- 115

Усанд ууссан хүчилтөрөгч

0.1

Хайлуур жоншны шинжилгээ

АРГЫН КОД

ТОДОРХОЙЛОХ ЭЛЕМЕНТ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, %

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ

Титр-21

CaF2

Титрметр

1.0 - дээш

Хайлуур жонш

Титр-22

CaCO3

Титрметр

0.2-дээш

СфМ-23

SiO2

Спектрофотометр

0.05 – 20

Жин-02

SiO2

Жин

20.0 – дээш

СфМ-08

P

Спектрофотометр

0.05 – 1.0

Жин-13

S

Жин

0.1 – дээш

Давсны шинжилгээ

ҮЗҮҮЛЭЛТ

АРГА

АРГЫН КОД

ТОДОРХОЙЛОХ ДООД ХЯЗГААР, МГ/Л

Ca2+

Эзлэхүүн

Titr -91

0.5

Mg2+

Эзлэхүүн

Titr -92

0.5

Na+

АES

АES -99

0.05

K+

АES

АES -100

0.05

Cl-

Эзлэхүүн

Titr -77*

5.0

SO42-

Жин

Grav -101

20.0

CO32-

Эзлэхүүн

Titr -93

1.0

HCO3-

Эзлэхүүн

Titr -94

1.0

Усанд үл уусах үлдэгдэл

Эзлэхүүн

Titr

0.1

H2O-

Жин

Grav -15*

0.05

Гипсийн шинжилгээ

ЭЛЕМЕНТ НЭГДЭЛ

АРГА

АРГЫН КОД

ТОДОРХОЙЛОХ МУЖ, %

CaO

Эзлэхүүн

Titr -09*

0.3- 65.0

SO3

Жин

Grav -13*

0.1 - 50.0

H2O+

Жин

Grav -15*

0.05- 30.0

CaSO4*2H2O

Тооцоо

0.5- 100.0