Гарчиг

Гүйцэтгэл

Гүйцэтгэл /2014 оны санхүүгийн тайлан/

Гүйцэтгэл /2014 оны санхүүгийн тайлан/

Гүйцэтгэл -2014 оны санхүүгийн тайлан /pdf документ/

Дэлгэрэнгүй 2015.02.27
ГТЛ-ийн 2014 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, 2015 оны төлөвлөгөө

ГТЛ-ийн 2014 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, 2015 оны төлөвлөгөө

ГТЛ-ийн 2014 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, 2015 оны төлөвлөгөө Үзэх

Дэлгэрэнгүй 2015.01.07
ГТЛ-ийн 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан

ГТЛ-ийн 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан

Дэлгэрэнгүй 2015.03.03