Гарчиг

Шилэн дансны жагсаалт

1.Жил тутам

2.Хагас жил тутам

 • -Хагас жилийн нэгдсэн төсвийн үзүүлэлт
 • -Хагас жилийн санхүүгийн тайлан
 • -Хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл

3.Улирал, сар тутам

 • -Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 • -10 сая төгрөгөөс дээш худалдан авалтын талаарх мэдээлэл
 • -Төсвийн хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбар


4.Долоо хоног тутам

 • -Тендер шалгаруулсан тухай мэдээ:5 сая төгрөгөөс дээш худалдан авалтын талаарх мэдээлэл:
 • -Цалингаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш орлого зарлагын гүйлгээ
 • -Өмч хөрөнгө, өр авлага үүсгэсэн, мөнгө зарцуулсан шийдвэр
 • -Байгууллагын төсөв, орон тоо,төлбөр хураамжинд орсон өөрчлөлт
 • -Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын дүгнэлт, бусад хяналт шалгалтын дүн