Гарчиг

Цианидын шинжилгээ

Ундны болон хаягдал ус, хөрс, үйлдвэрийн хаягдал шлам зэрэг дээжинд цианидийн агууламжийг цианидын нэрлэгийн багажны тусламжтайгаар чөлөөлж, спектрофотометр болон титрийн аргаар тодорхойлно.

АРГЫН КОД

ТОДОРХОЙЛОХ ЭЛЕМЕНТ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, МГ/Л

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ

СфМ-64

Цианид (нийт)

Спектрофотометр

0.002 - 0.025

Ус

Титр-62

Титр

0.05 - дээш

СфМ-63

Цианид (чөлөөт)

Спектрофотометр

0.002 – 0.25

Титр-65

Титр

0.05 - дээш

СфМ-73

Цианид (нийт)

Спектрофотометр

1.0 - 10.0

Хөрс

Титр-73

Титр

10.0 - дээш


Titr-73

Титр

10.0 - дээш