Гарчиг

УЧС-ын тухай

Геологийн Төв Лаборатори нь 2014 оноос эрдсийн түүхий эдийн шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй лабораториудын дунд Ур Чадварын Сорилт (УЧС)-ыг МNS ISO/IEC 17043:2010 “Тохирлын үнэлгээ – Ур Чадварын Сорилтод тавих ерөнхий шаардлага” стандартын дагуу зохион байгуулж эхэлсэн.

УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТ: лаборатори хоорондын харьцуулалтын арга замаар урьдчилан тогтоосон шалгуурын дагуу оролцогч лабораториудын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагаа.         [MNS ISO/IEC 17043:2010, тодорхойлолт 3.7]

УЧС-д оролцох ач холбогдол

 • Лабораторийн шинжилгээний ажлын чанарыг үнэлэх
 • Шинжилгээний алдааг илрүүлэх, засаж сайжруулах
 • Лаборатори болон захиалагч байгууллагын хоорондох итгэлцлийг бий болгох
 • Арга аргачлал баталгаажуулах, инженерийн гүйцэтгэлийг харьцуулах
 • Үндэсний болон олон улсын итгэмжлэлийн шалгуурыг хангах
 • Оролцогч лабораторийн нэр хүндийг өсгөх
 • MNS ISO/IEC 17025:2016 “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага” стандарт,

Монгол Улсын “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хуулийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

ГТЛ нь Монгол улсад Эрдэс түүхий эдийн шинжилгээ судалгаа шинжилгээ хийдэг лабораториудын дунд УЧС зохион байгуулдаг ганц байгууллага бөгөөд энэ үйл ажиллагаагаараа оролцогч лабораториудын үйл ажиллагааг дэмжин сайжруулахад, MNS ISO/IEC 17025 стандартыг хэрэгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байдаг.

ГТЛ нь CGL PT ур чадварын сорилтын Нүүрс, Хүдэр гэсэн хөтөлбөрийг жил бүр тогтмол тойргоор зохион байгуулдаг.

2021 онд:

 • CGL PT01 Нүүрс УЧС-ын хөтөлбөрийн 9-р тойрог
 • CGL PT02 Хүдэр УЧС-ын хөтөлбөрийн 9-р тойрог тус тус амжилттай зохион байгуулаад байна.

CGL PT ур чадварын сорилтын хөтөлбөрийн онцлог

 • УЧС-ын үнэлгээний статистик боловсруулалтыг “Арга баталгаажуулах лаборатори хоорондын сорилт болон ур чадварын сорилтод зориулсан “ProLab Plus” програм хангамж ашигладаг.
 • ISO/IEC 17043 стандартад заасан журмын дагуу оролцогчдын нэр, УЧС-ын үнэлгээний үр дүнгийн бүх мэдээлэлийн нууцыг чандлан хадгалдаг.

MNS ISO 17043:2010 “Ур чадварын сорилтод тавих ерөнхий шаардлага” стандартын дагуу АНУ-ын Үндэсний итгэмжлэлийн байгуулага (ANAB) болон Монголын Үндэсний Итгэмжлэлийн төв-ийн итгэмжлээ ханган ажиллахад дараах стандарт журмуудыг баримтлан ажилладаг.

 • • ISO/IEC 17043 стандарт
 • • ISO 13528 стандарт
 • • ГТЛ, Чанарын Удирдлагийн Тогтолцооны 5 журам
 • • 4 Стандарт Ажлын Зааварыг мөрдөн ажиллаж байна.