Гарчиг

Ус, хөрсний микро элементийн шинжилгээ

Бүх төрлийн ус, хөрсний дээжинд дагалдах хүнд, хортой элементүүдийг тодорхойлно.

Шинжилгээний аргын код

Тодорхойлох элемент

Шинжилгээний арга

Тодорхойлох хязгаар, мг/л

ICP-25*

ICP-17*

Al

Индукцийн холбоост плазмын спектрометр (ICP-OES)

-

0.025

Fe

0.02

Cu

0.01

Zn

0.01

Pb

0.05

Ni

0.03

Co

0.01

Mn

0.01

Cr

0.02

V

0.01

Mo

0.03

Ag

0.05

Sb

0.05

Cd

0.05

Sr

0.01

Ba

0.01

As

0.01

B

0.05

Se

0.05

Si

0.05

AAС-хүйтэн уур-75

Hg

AAС-Хүйтэн уурын арга

0.001

EPA -7473

Hg

Мөнгөн усны анализатор

0.001-2.0 мг/кг

СФМ-76

U

спектрофотометр

0.01