Гарчиг

Усны макро элементийн шинжилгээ

Ундны болон үйлдвэрийн хаягдал усанд дараахь үзүүлэлтийг тодорхойлно.

Шинжилгээний аргын код

Тодорхойлох элемент

Шинжилгээний арга

Тодорхойлох хязгаар, мг/л

Титр-91

Ca++

Титрметр

0.5

ICP-25

ICP-OES

0.01

Titr-92

Mg++

Титрметр

0.5

ICP-25

ICP-OES

0.01

ICP-25

Na+

ICP-OES

0.01

ICP-25

K+

ICP-OES

0.01

Титр-77

Cl-

Титрметр

5.0

Жин-101

SO42-

Жин

6.0

Титр-93

CO3-2

Титрметр

1.5

Титр-94

HCO3-

Титрметр

3.0

СфМ-95

NO3-

Спектрофотометр

0.01

СфМ-96

NO2-

Спектрофотометр

0.01

СфМ-97

NH4+

Фотометр

0.01

СфМ-107

F-

Спектрофотометр

0.05

СфМ-98

H2SiO3

Фотометр

0.05

УсШ-102

pH

Усны чанар шалгагч ph метр

0.5

УсШ-104

Цахилгаан дамжуулах чанар

Усны чанар шалгагч

1.0 µ/s

Жин-103

Хуурай үлдэгдэл

Жин

0.1

Хатуулаг

Тооцоо

0.5

Титр-105

Исэлдэх чанар

Титрметр

0.1

УсШ- 115

Усанд ууссан хүчилтөрөгч

0.1