Гарчиг

Стандартчилсан загвар

Стандартчилсан загвар (СЗ): Багаж тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга, хэмжлийн аргын үнэлгээ, материалын тодорхойлолтонд хэрэглэх, нэг буюу хэд хэдэн шинж чанар нь хангалттай жигд, үнэн зөв тогтоогдсон бодис, материал.
[ISO Guide 35:2006, тодорхойлолт 3.1]

Аттестатчилсан стандартчилсан загвар (АСЗ): Нэг буюу хэд хэдэн шинж чанарын үзүүлэлт нь тухайн үзүүлэлтийг илэрхийлэх нэгжийн нарийвчлал нь дамжих боломжтой аргачлалаар аттестатчилсан, уг аттестатчилсан утгын эргэлзээ нь тодорхой үнэмшилт хязгаарт өгөгдсөн, баталгаажуулалтын гэрчилгээ бүхий стандартчилсан загвар.
[ISO Guide 35:2006, тодорхойлолт 3.2]