Гарчиг

Спектрийн шинжилгээ

Спектрийн шинжилгээ хуурай нунтаг сорьцонд химийн олон элементийг хүрэлцэхүйц мэдрэх чадвар, нарийвчлалтайгаар тодорхойлж, захиалагчдад шаардлагатай өргөн мэдээллийг өгч, анхан шатныхаа боловсруулалтаар ончтой зөв сонголтоо богино хугацаанд харьцангуй хямд үнээр хийх нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ.

Эрдсийн түүхий эдийн төрөл бүрийн сорьцонд химийн 44 элементийн нэгэн зэрэг тодорхойлолтыг оптик-эмиссийн спектрийн хагас тоон шинжилгээгээр гүйцэтгэнэ. Шинжилгээний мэдрэх чадварыг арга тус бүрээр хүснэгтэнд үзэх боломжтой.

Химийн урьдчилсан баяжуулалтайгаар алтыг (0,002-20 мг/кг) агууламжийн хязгаарт тодорхойлно.

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГУУД

  • Сорьцыг нүүрсэн электродын хонхороос ууршуулах оптик-эмиссийн спектрийн хагас тоон шинжилгээний арга (Тодорхойлох элементийн тоо -44 хүртэл)

- Эрдэс хүдэр чулуулаг,баяжмал, усны хуурай үлдэгдэл, нүүрсний үнс, геологийн
төрөл бүрийн дээжинд шинжилгээ хийнэ.

  • Сорьцыг цахилгаан нумын дөлд урсгах оптик-эмиссийн спектрийн арга (Тодорхойлох элементийн тоо - 44 хүртэл, зөвхөн Борыг тусад нь тодорхойлно)

- Металлометрийн болон геохимийн дээжинд шинжилгээ хийнэ.

  • Эрдсийн түүхий эдэд алт тодорхойлох хими-спектрийн хагас тоон шинжилгээний арга.

ЭЛЕМЕНТ

МЭДРЭХ ЧАДВАР, МГ/КГ

Сорьцыг электродын хонхороос ууршуулах арга

Сорьцыг нуманд урсгах арга

1.

As

100

70

2.

Al

3

3

3.

Ag

0.1

0.1

4.

Ba

100

200

5.

Be

1

2

6.

Bi

2

1

7.

Ca

3

10

8.

Cd

10

2

9.

Cr

5

7

10.

Cu

1

2

11.

Co

5

2

12.

Ce

100

200

13.

Fe

3

1

14.

Ga

1

5

15.

Ge

2

1

16.

Hf

20

100

17.

In

5

1

18.

La

20

50

19.

Li

30

30

20.

Mg

1

3

21.

Mn

5

10

22.

Mo

1

1

23.

Na

300

300

24.

Nb

5

7

25.

Ni

1

2

26.

P

1000

700

27.

Pb

2

2

28.

Si

3

3

29.

Sb

20

20

30.

Sc

2

5

31.

Sr

100

200

32.

Sn

1

1

33.

Ta

70

100

34.

Te

300

300

35.

Tl

7

2

36.

Ti

5

10

37.

Th

100

300

38.

U

70

100

39.

V

3

3

40.

W

5

3

41.

Zn

20

10

42.

Zr

10

50

43.

Y

3

10

44.

Yb

1

2

45.

B

-

7