Гарчиг

Эрдэс чулуу судлал

Геологийн Төв Лабораторийн эрдэс чулуу судлалын лабораторид чулуулаг, хүдэр болон сэвсгэр хурдасны эрдэслэг бүрэлдэхүүн, бүтцийг тодорхойлж, геологийн эрэл зураглал, хайгуул, ашиглалт, үйлдвэрлэл эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд үнэтэй мэдээллийг гарган өгдөг.


  • Петрографийн бичиглэл
  • Минераграфийн бичиглэл
  • Нүүрсний петрографийн шинжилгээ
  • Микрофото
  • Минералогийн хагас тоон шинжилгээ
  • Үнэт эрдэнийн чулууны тодорхойлолт, баталгаажуулалт
  • Рентген дифрактометрийн шинжилгээ (XRD)
  • Дулааны шинжилгээ
  • Тоног төхөөрөмж
  • Дээж бэлтгэл