Гарчиг

Рентген флуоресценцийн Спектрометр

ДОЛГИОНЫ ДИСПЕРСИЙН РЕНТГЕН ФЛУОРЕСЦЕНЦИЙН СПЕКТРОМЕТР (XRF AXIOS, XRF AXIOSmAX)

Геологийн Төв Лаборатори 2006 оноос эхлэн Нидерландын Panalytical фирмийн 3000 Вт хүчин чадал бүхий AXIOS маркийн долгионы дисперсийн рентген флуоресценцийн спектрометрийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд 2012 онд уг спектрометрийн сайжруулсан хувилбар болох 4000 Вт хүчин чадалтай AXIOSmAX –г шинээр суурилуулан шинжилгээний ажлын нарийвлал, хурдавчлалыг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.

Бид AXIOS, AXIOSmAX спектрометрүүдээр хүдэр, чулуулаг, байгаль орчны дээжинд Na-U хүртэлх 44 элемент тодорхойлох аргыг боловсруулан ажиллаж, шинжилгээний аргын чанар, үнэмшилт байдлыг дотоодын болон гадаадын ур чадварын сорилуудад тогтмол амжиллтай оролцож баталгаажуулдаг.

Хүснэгтэнд рентген флуоресценцийн шинжилгээний мэдээллийг үзүүлэв.

МАКРО ЭЛЕМЕНТ

ЭЛЕМЕНТ НЭГДЭЛ

ТОДОРХОЙЛОХ МУЖ, %

SiO2

0.010

дээш

TiO2

0.005

10

Al2O3

0.010

90

Fe2O3

0.010

95

MnO

0.005

50

MgO

0.010

45

CaO

0.010

55

Na2O

0.010

10

K2O

0.010

8

P2O5

0.005

25

LOI

0.050

дээш

F

0.050

1.0

МИКРО ЭЛЕМЕНТ

ЭЛЕМЕНТ

ТОДОРХОЙЛОХ МУЖ, МГ/КГ

ЭЛЕМЕНТ

ТОДОРХОЙЛОХ МУЖ, МГ/КГ

As

5

5000

Pb

5

20000

Ba

20

10000

Pr

30

2000

Bi

5

5000

Rb

3

1000

Ce

25

20000

Sb

40

10000

Co

5

10000

Sc

15

500

Cr

5

10000

Sm

30

5000

Cs

25

1000

Sn

20

5000

Cu

5

10000

Sr

3

10000

Ga

3

100

Ta

6

10000

Ge

3

100

Th

5

5000

Hf

15

5000

U

5

10000

La

25

30000

V

15

10000

Mo

5

10000

W

8

25000

Nb

3

5000

Y

3

5000

Nd

50

5000

Zn

3

10000

Ni

5

10000

Zr

3

10000

Шинжилгээний арга аргачлал, тодорхойлох элементийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор тус фирмийн боловсруулсан PRO-TRACE, OMNIAN аргуудыг нэвтрүүлэн тоон болон хагас тоон шинжилгээг гүйцэтгэж байна.

OMNIAN- бүх төрлийн хатуу дээжинд төрөл бүрийн дээж бэлтгэлтэйгээр чанарын болон хагас тоон шинжилгээ гүйцэтгэнэ.

PRO-TRACE - чулуулгийн дээжинд 36 элементийг өндөр нарийвчлалтай тодорхойлно.

ЭЛЕМЕНТ

ТОДОРХОЙЛОХ ДООД

ХЯЗГААР, МГ/КГ

ЭЛЕМЕНТ

ТОДОРХОЙЛОХ ДООД ХЯЗГААР, МГ/КГ

P

10

Sr

1

Sc

5

Y

1

Ti

10

Zr

1

V

5

Nb

1

Cr

3

Mo

1

Mn

10

Sn

3

Co

3

Sb

5

Ni

1

Cs

5

Cu

1

Ba

15

Zn

1

La

20

Ga

1

Ce

20

Ge

1

Nd

20

As

5

Sm

20

Se

1

Yb

5

Rb

1

Hf

5

W

3

Ta

3

Pb

3

Th

3

Bi

3

U

1

ЭНЕРГИЙН ДИСПЕРСИЙН РЕНТГЕН ФЛУОРЕСЦЕНЦИЙН СПЕКТРОМЕТР (S2 RANGER)

Тоон шинжилгээ:

50Вт хүчин чадал бүхий инергийн дисперсийн рентген флуоресценцийн спектрометрээр бүх төрлийн чулуулгийн дээжинд үндсэн болон дагалдах 22 элементийг нунтаг дээж бэлтгэлтэйгээр богино хугацаанд нэгэн зэрэг тодорхойлдог.

ЭЛЕМЕНТ

ТОДОРХОЙЛОХ ДООД

ХЯЗГААР, %

ЭЛЕМЕНТ

ТОДОРХОЙЛОХ ДООД

ХЯЗГААР, МГ/КГ

SiO2

0.02

Cu

3

Al2O3

0.01

Ga

3

TiO2

0.01

Nb

3

Fe2O3

0.01

Ni

3

CaO

0.01

Pb

3

K2O

0.01

Rb

3

MgO

0.02

Sr

3

MnO

0.005

Th

5

Na2O

0.05

U

5

P2O5

0.01

Y

5

S

0.01

Zn

3

As

0.0003

Zr

3

Чанарын болон хагас тоон шинжилгээ:

Хүдэр, чулуулаг, ус, тос, металл, хуванцарт чанарын болон хагас тоон шинжилгээг гүйцэтгэдэг.

Шинжилгээний төрөл

Дээжийн төрөл

Дээж бэлтгэлийн төрөл

Хагас тоон шинжилгээ

Хүдэр, чулуулаг, металл

Нунтаг, шахмал, хатуу, шилэн

Чанарын шинжилгээ

Бүх төрлийн органик, органик бус хатуу, шингэн материал

Нунтаг, хатуу, шингэн, шилэн, шахмал

ЗӨӨВРИЙН РЕНТГЕН ФЛУОРЕСЦЕНЦИЙН СПЕКТРОМЕТР (NITON XL3T GOLDD+)

NITON XL3T GOLDD+ зөөврийн рентген флуоресценцийн спектрометрээр эрдсийн түүхий эд, байгаль орчны дээж, металл болон хуванцар материалыг лабораторийн болон захиалагч байгууллагуудын хүсэлтээр хээрийн нөхцөлд хэмжилт хийн чанарын болон хагас тоон шинжилгээг гүйцэтгэдэг.