Гарчиг

Рентген диффрактометр суурилууллаа


Геологийн Төв Лабораторид Финляндын Геологийн албатай хамтран хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд эрдсийн чанарын ба тоон шинжилгээний Рентген диффрактометр (XRD)-ийг ашиглалтанд оруулснаар эрдсийн шинжилгээг орчин үеийн өндөр түвшинд хүргэлээ.

 

 

3-р сар 04, 2013